Mari

Õppekava


Õppe- ja kasvatustegevus:
EESMÄRGID
1. Lasteaias on lapse jaoks loodud turvaline ja sobiv arengukeskkond, mis soodustab nii kehalist, vaimset kui ka sotsiaalset arengut ning tagab lapse toimetuleku koolis.
2. Õppe- ja kasvatustegevus toetub laste loomulikule huvile hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste vastu.
3. Lapse toimetulekuks tulevases muutuvas ja arenevas ühiskonnas on õppe-ja kasvatustegevuses rõhk asetatud lapse vastutus- ja otsustamisvõime ning kultuurse käitumise harjumuste kujundamisele ning lapsest loova isiksuse kujundamisele.
4. Tagatud on laste tervise säilimine ning tugevdamine olemasolevaid tingimusi maksimaalselt ära kasutades.
5. Lapsevanemaid on nõustatud, abistatud ja toetatud õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.
6. Erivajadustega lastele on kindlustatud individuaalsed õppekavad ning integreerumine igapäevaellu pedagoogide ja ja abipersonali meeskonnatöö kaudu.

ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED
TURVALISUS – lasteaias arvestatakse õppe- ja kasvatustegevuses laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ja demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel
INTEGREERITUS – kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.
JÄRJEPIDEVUS – kasvtamaine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ja üksikult üldisemale.
KOOSTÖÖ – lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö. See lähtub lapsest ja on suunatud arengukeskkonna kujundamisele. Lasteaia tegevus on perekonnale avatud.
INDIVIDUAALSUS – individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotensiaali.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel kasutatakse üldõpetusliku tööviisi põhimõtteid ning programmi Hea Algus, Montessori ja Regio Emilio pedagoogikate metoodilisi elemente. Liikumis- ja muusikaõpetuse teemad on seotud rühmade tegevuste teemadega.

Õppe- ja kasvatustegevus:
EESMÄRGID
1. Lasteaias on lapse jaoks loodud turvaline ja sobiv arengukeskkond, mis soodustab nii kehalist, vaimset kui ka sotsiaalset arengut ning tagab lapse toimetuleku koolis.
2. Õppe- ja kasvatustegevus toetub laste loomulikule huvile hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste vastu.
3. Lapse toimetulekuks tulevases muutuvas ja arenevas ühiskonnas on õppe-ja kasvatustegevuses rõhk asetatud lapse vastutus- ja otsustamisvõime ning kultuurse käitumise harjumuste kujundamisele ning lapsest loova isiksuse kujundamisele.
4. Tagatud on laste tervise säilimine ning tugevdamine olemasolevaid tingimusi maksimaalselt ära kasutades.
5. Lapsevanemaid on nõustatud, abistatud ja toetatud õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel.


6. Erivajadustega lastele on kindlustatud individuaalsed õppekavad ning integreerumine igapäevaellu pedagoogide ja ja abipersonali meeskonnatöö kaudu.

ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED
TURVALISUS – lasteaias arvestatakse õppe- ja kasvatustegevuses laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ja demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel
INTEGREERITUS – kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.
JÄRJEPIDEVUS – kasvtamaine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale ja üksikult üldisemale.
KOOSTÖÖ – lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö. See lähtub lapsest ja on suunatud arengukeskkonna kujundamisele. Lasteaia tegevus on perekonnale avatud.
INDIVIDUAALSUS – individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotensiaali.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel kasutatakse üldõpetusliku tööviisi põhimõtteid ning programmi Hea Algus, Montessori ja Regio Emilio pedagoogikate metoodilisi elemente. Liikumis- ja muusikaõpetuse teemad on seotud rühmade tegevuste teemadega.